/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 8-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 8-Р САР

 


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2330676600 1549722300 1550006444    
2 0000Тєрийн сан 0 0 0 0  
3 0000Тєрийн сан 2330676600 1549722300 1550006444 0  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1923763200 1272509600 1270566274    
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 38643200 25762400 25761800    
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 137251600 82768800 77104622    
  Хангамж, бараа материалын зардал 144863600 88775200 88775156    
  Нормативт зардал 14008000 9339200 9327400    
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 43040000 50407200 46899530    
  Томилолт, зочны зардал 24230000 16152800 11562500    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2877000 2673500 2511000    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2000000 1333600 1041852    
  Буцсан гүйлгээ залруулав     15059385    
  Өглөг төлөв.     1396925    
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2330676600 1549722300 1572374107    
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2249350600 1495504700 1495504700    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 81326000 54217600 59741597    
  Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ     15728885    
  Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл     22367663    
  2016 оны татагдсан эх үүсвэрээс     1398925    
       

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна