/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 7-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 7-Р САР

 

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2330676600 1367288400 1362991023    
2 0000Тєрийн сан 0 0 0 0  
3 0000Тєрийн сан 2330676600 1367288400 1362991023 0  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1923763200 1117195900 1117195654    
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 38643200 22542100 22542100    
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 137251600 77880700 74576298    
  Хангамж, бараа материалын зардал 144863600 76703300 76660929    
  Нормативт зардал 14008000 8171800 8171700    
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 43040000 46820500 32865180    
  Томилолт, зочны зардал 24230000 14133700 11107500    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2877000 2673500 2511000    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2000000 1166900 1041852    
  Буцсан гүйлгээ залруулав     14921885    
  Өглөг төлөв.     1396925    
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2330676600 1367288400 1395687907    
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2249350600 1319848000 1319848000    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 81326000 47440400 58712097    
  Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ     15728885    
  Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл     32696884    
  2016 оны татагдсан эх үүсвэрээс     1398925

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна