/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 6-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 6-Р САР

 

 

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2330676600 1184854500 1214551956    
2 0000Тєрийн сан 0 0 0 0  
3 0000Тєрийн сан 2330676600 1184854500 1214551956 0  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1923763200 961882200 959376450    
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 38643200 19321800 19321800    
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 137251600 72992600 70817626    
  Хангамж, бараа материалын зардал 144863600 64631400 64613944    
  Нормативт зардал 14008000 7004400 7004200    
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 43040000 42233800 29320200    
  Томилолт, зочны зардал 24230000 12114600 11107500    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2877000 2673500 2511000    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2000000 1000200 926652    
  Буцсан гүйлгээ залруулав     14784385    
  Өглөг төлөв.     1396925    
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2330676600 1184854500 1214551956    
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2249350600 1144191300 1144191300    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 81326000 40663200 53607846    
  Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ     15353885    
  Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл     33371724    
  2016 оны татагдсан эх үүсвэрээс     1398925

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна