/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 5-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 5-Р САР

 

 

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2330676600 983303500 978835353    
2 0000Тєрийн сан 0 0 0 0  
3 0000Тєрийн сан 2330676600 983303500 978835353 0  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1923763200 801568500 798566431    
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 38643200 16101500 16101500    
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 137251600 68104500 63921268    
  Хангамж, бараа материалын зардал 144863600 52559500 52367372    
  Нормативт зардал 14008000 5837000 5836300    
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 43040000 25733500 17073500    
  Томилолт, зочны зардал 24230000 10095500 8502000    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2877000 2470000 2208500    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2000000 833500 640952    
  Буцсан гүйлгээ залруулав     13626430    
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2330676600 983303500 1011093025    
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2249350600 949417500 949417500    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 81326000 33886000 47479595    
  Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ     14195930    
  Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл     32257672    
  Бусад эх үүсвэр    

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна