/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 4-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 4-Р САР

 


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2330676600 787136800 783583842    
2 0000Тєрийн сан 0 0 0 0  
3 0000Тєрийн сан 2330676600 787136800 783583842 0  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1923763200 641254800 634894177    
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 38643200 12881200 12881200    
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 137251600 54483600 54483354    
  Хангамж, бараа материалын зардал 144863600 48287600 48253231    
  Нормативт зардал 14008000 4669600 4669600    
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 43040000 14346800 7273500    
  Томилолт, зочны зардал 24230000 8076400 6520000    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2877000 2470000 2208500    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2000000 666800 500100    
  Буцсан гүйлгээ залруулав     11900180    
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2330676600 787136800 809090273    
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2249350600 760028000 760028000    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 81326000 27108800 36592593    
  Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ     12469680    
  Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл     25506431    
  Бусад эх үүсвэр          
 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна