/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 3-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2017 ОНЫ 3-Р САР

 

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2330676600 590970100 588246854    
2 0000Тєрийн сан 0 0 0 0  
3 0000Тєрийн сан 2330676600 590970100 588246854 0  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1923763200 480941100 477959268    
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 38643200 9660900 9660900    
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 137251600 40862700 40832702    
  Хангамж, бараа материалын зардал 144863600 36215700 36215538    
  Нормативт зардал 14008000 3502200 3502100    
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 43040000 10760100 7273500    
  Томилолт, зочны зардал 24230000 6057300 5736000    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2877000 2470000 2208500    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2000000 500100 500100    
  Буцсан гүйлгээ залруулав     4994800    
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2330676600 590970100 606292543    
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2249350600 570638500 570638500    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 81326000 20331600 30089743    
  Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ     5564300    
  Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл     18045689    
  Бусад эх үүсвэр    

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна